BCTC Cty Mẹ và Hợp nhất 06 tháng đầu năm 2016

 Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang BCTC Cty Mẹ và Hợp nhất 06 tháng đầu năm 2016

 

 Báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng đầu năm

 Báo cáo tài chính HN 6 tháng đầu năm

TOP