Công bố thông tin và nghị quyết HĐQT về việc duyệt phương án mua cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang gửi Quý cổ đông về việc công bố thông tin và nghị quyết HĐQT về việc duyệt phương án mua cổ phiếu quỹ 

- Công bố thông tin về việc duyệt phương án mua cổ phiếu quỹ  

- Nghị quyết HĐQT về việc duyệt phương án mua cổ phiếu quỹ  

TOP