Quyết định Hội đồng quản trị về việc thành lập Công ty con

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang gửi Quý cổ đông quyết định Hội đồng quản trị về việc thành lập Công ty con

- Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước và SGDCK Tp.HCM  

 

- Quyết định Hội đồng quản trị về việc thành lập Công ty con  

TOP