Thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang trân trọng kính mời Quý vị cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

 

 1.       Thời gian dự kiến:        Thứ Hai, 08 giờ 00, ngày 11 tháng 04 năm 2016.
 2.       Địa điểm:         Khách sạn Majestic – Số 01 Đồng Khởi, Q.1, Tp.HCM
 3.       Nội dung Đại hội:

-        Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD 2015 và phương hướng hoạt động 2016.

-        Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

-        Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015.

-        Thông qua tờ trình đại hội về các nội dung:

 •         Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2015.
 •         Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2015.
 •         Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ.
 •         Chọn công ty kiểm toán độc lập 2016.
 •         Sửa đổi điều lệ Công ty.

-        Một số vấn đề liên quan khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

 1.       Thành phần tham dự:Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 11/03/2016. Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự.
 2.       Tài liệu Đại hội: Tài liệu Đại hội sẽ được gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại Đại hội. Quý cổ đông có thể tham khảo trước tài liệu họp ĐHĐCĐ và các biểu mẫu trên website của Công ty tại địa chỉ: http://www.dienquang.com từ ngày 25/03/2016.
 3.       Xác nhận tham dự, đóng góp ý kiến vào nội dung chương trình đại hội:
 •        Xác nhận tham dự:

Để công tác chuẩn bị đại hội được chu đáo, Quý cổ đông tham dự đại hội vui lòng xác nhận bằng cách gửi giấy đăng ký tham dự hoặc giấy ủy quyền tham dự (trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự) về Ban tổ chức đại hội trước 16g00 ngày 07/04/2016 theo đường bưu điện, fax, hoặc e-mail.

 •        Tham dự Đại hội:

Quý cổ đông đến tham dự đại hội hoặc người được ủy quyền đến tham dự vui lòng mang theo thông báo này, CMND/hộ chiếu, Giấy ủy quyền bản chính (trong trường hợp đã gửi bản fax hoặc e-mail) để đăng ký tham dự Đại hội.

 •        Góp ý cho nội dung chương trình đại hội

Mọi ý kiến đóng góp cho đại hội, Quý cổ đông vui lòng gửi văn bản có ghi rõ nội dung, họ và tên cổ đông, số lượng, loại cổ phần nắm giữ và gửi cho Công ty trước 16g00 ngày 07/04/2016 để công ty tập hợp.

 •        Địa chỉ tiếp nhận và liên hệ:

            Ban tổ chức ĐHĐCĐ năm 2016 Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang.

            Địa chỉ: 125 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

            Điện thoại: 19001257 ext 125, 126;                        Fax: 08.38251518.

            Email:    info@dienquang.com.

                                                                                                              

                                                                                       TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   

                                                                                                      CHỦ TỊCH

                                                                                                        (Đã ký)

 

                                                                                                HỒ QUỲNH HƯNG

 

                                                                                                              

                                                                                             

TOP