Nghị quyết - biên bản Đại hội đồng cổ đông 2016 và tờ trình kèm theo

 Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang kính gửi đến Quý cổ đông:

 

- Nghị quyết, biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và tờ trình kèm theo 

TOP