Công bố thông tin về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang xin công bố đến Quý cổ đông về việc:

- Về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015  

- Nghị quyết HĐQT chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức đợt 2 năm 2015   

TOP