Thông báo về việc chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Điện Quang thông báo ngày đăng ký cuối cùng về việc chốt danh sách xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014 với tỉ lệ 20%

 

 

TOP