Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 3 ngày 12 tháng 02 năm 2015 của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (nhận được vào ngày 24/02/2015), Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang, mã chứng khoán là DQC, thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lư u hành

 

 

TOP