Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ năm 2015

Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ năm 2015

 

 

TOP