Thông báo thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang thông báo thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

 

TOP