Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2015

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang trân trọng kính mời Quý vị cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

1. Thời gian:      Thứ Tư, 08 giờ 00, ngày 08 tháng 04 năm 2015.

2. Địa điểm:       Khách sạn Majestic – Số 01 Đồng Khởi, Q.1, Tp.HCM

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD 2014 và phương hướng hoạt động 2015.

- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014.

- Thông qua tờ trình đại hội về các nội dung:

  •        Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2014.
  •        Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2015.
  •        Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ.
  •        Chọn công ty kiểm toán độc lập 2015.

- Một số vấn đề liên quan khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

4. Thành phần tham dự:Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 12/03/2015. Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự.

5. Tài liệu Đại hội: 

- Thư mời tham dự ĐHĐCĐ năm 2015 

- Giầy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2015 

- Chương trình ĐHĐCĐ năm 2015 

- Thể lệ làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ 2015 

- Tờ trình thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 

- Báo cáo tài chính 

- Báo cáo thường niên 2015 

6. Xác nhận tham dự, đóng góp ý kiến vào nội dung chương trình đại hội:

- Xác nhận tham dự: Để công tác chuẩn bị đại hội được chu đáo, Quý cổ đông tham dự đại hội vui lòng xác nhận bằng cách gửi giấy đăng ký tham dự hoặc giấy ủy quyền tham dự (trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự) về Ban tổ chức đại hội trước 16g00 ngày 05/04/2015 theo đường bưu điện, fax, hoặc e-mail.

- Tham dự Đại hội: Quý cổ đông đến tham dự đại hội hoặc người được ủy quyền đến tham dự vui lòng mang theo thông báo này, CMND/hộ chiếu, Giấy ủy quyền bản chính (trong trường hợp đã gửi bản fax hoặc e-mail) để đăng ký tham dự Đại hội.

- Góp ý cho nội dung chương trình đại hội: Mọi ý kiến đóng góp cho đại hội và điều lệ Công ty, Quý cổ đông vui lòng gửi văn bản có ghi rõ nội dung, họ và tên cổ đông, số lượng, loại cổ phần nắm giữ và gửi cho Công ty trước 16g00 ngày 05/04/2015 để công ty tập hợp.

- Địa chỉ tiếp nhận và liên hệ:

          Ban tổ chức ĐHĐCĐ năm 2015 Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang.

          Địa chỉ :          số 125 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

          Điện thoại :     19001257 ext 125, 126; fax: 08.38251518.

          Email :            info@dienquang.com.

TOP