Thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang trân trọng kính mời Quý vị cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

Công bố thông tin

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang xin công bố đến Quý cổ đông về việc:

Công bố thông tin bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang xin công bố đến Quý cổ đông về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc


Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang gửi Quý cổ đông về việc báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ

Quyết định Hội đồng quản trị về việc thành lập Công ty con

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang gửi Quý cổ đông quyết định Hội đồng quản trị về việc thành lập Công ty con

Công bố thông tin và nghị quyết HĐQT về việc duyệt phương án mua cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang gửi Quý cổ đông về việc công bố thông tin và nghị quyết HĐQT về việc duyệt phương án mua cổ phiếu quỹ 


Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang gửi Quý cổ đông về việc công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2015

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang gửi Quý cổ đông về việc ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2015

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2015

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang gửi Quý cổ đông về việc báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2015


Giấy đăng ký kinh doanh (thay đổi lần thứ 14)

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang gửi Quý cổ đông về việc thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần thứ 14

Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang gửi Quý cổ đông giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung


TOP