Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang gửi Quý cổ đông giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang gửi Quý cổ đông về việc công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang báo cáo đến Quý cổ đông về việc kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức


Công bố thông tin trả cổ tức đợt 2 năm 2014

 Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang kính gửi đến Quý cổ đông về việc công bố thông tin trả cổ tức đợt 2 năm 2014 như sau:

Thông tin công bố về việc thực hiện trả cổ tức đợt 2 năm 2014

 Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang kính gửi đến Quý cổ đông:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2015

 Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang kính gửi đến Quý cổ đông biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 và các tờ trình liên quan như sau:


Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2015

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang trân trọng kính mời Quý vị cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

Thông báo thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang thông báo thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

Thông báo ngày niêm yết và chính thức giao dịch cổ phiếu bổ sung

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang thông báo ngày niêm yết và chính thức giao dịch cổ phiếu bổ sung


Công bố thông tin phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang công bố thông tin phát thành cổ phiếu để trả cổ tức

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ năm 2015

Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ năm 2015

Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

 Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỉ lệ 20% theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 68/NQ-HĐQT ngày 03/12/2014


TOP