Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 3 ngày 12 tháng 02 năm 2015 của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (nhận được vào ngày 24/02/2015), Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang, mã chứng khoán là DQC, thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lư u hành

Nghị quyết HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ năm 2015

Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang

Công bố thông tin về việc thay đổi Kế toán trưởng và thư ký HĐQT

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang công bố thông tin về việc thay đổi Kế toán trưởng và Thư ký Hội đồng quản trị


Nghị quyết đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu

Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 20%

Xin ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang gửi Quý cổ đông tài liệu về việc xin ý kiến phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014

Thông báo về việc chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Điện Quang thông báo ngày đăng ký cuối cùng về việc chốt danh sách xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014 với tỉ lệ 20%


Tạm ứng cổ tức năm 2014

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu với tỉ lệ 20%.


TOP