Giải trình báo cáo tài chính năm 2015

Giải trình báo cáo tài chính năm 2015 

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2015

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2015 

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 


Giải trình báo cáo tài chính quý IV năm 2015

Giải trình báo cáo tài chính quý IV năm 2015 

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý IV năm 2015

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý IV năm 2015 

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2015

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2015 


Giải trình báo cáo tài chính quý III năm 2015

Giải trình báo cáo tài chính quý III năm 2015 

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý III năm 2015

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý III năm 2015 

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2015

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2015 


Báo cáo tài chính 6 tháng của Công ty mẹ đã kiểm toán

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang thông báo báo cáo tài chính của Công ty mẹ 6 tháng đã kiểm toán

Giải trình báo cáo tài chính quý II năm 2015

Giải trình báo cáo tài chính quý II năm 2015 

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2015

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2015 


TOP