Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang

Công bố thông tin tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017

Công bố thông tin tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 ngày 04/01/2018

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 ngày 04/01/2018


Công bố thông tin về việc thông qua giao dịch với người có liên quan; Tăng vốn điều lệ Công ty liên kết

Công bố thông tin về việc thông qua giao dịch với người có liên quan; Tăng vốn điều lệ Công ty liên kết ngày 28/12/2017

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Tài liệu đại hội cổ đông công ty cổ phần bóng đèn điện quang.

Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2018 và trả cổ tức đợt 2 năm 2017

Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2018 và trả cổ tức đợt 2 năm 2017


Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2018 và trả cổ tức đợt 2 năm 2017

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2018 và trả cổ tức đợt 2 năm 2017

Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang công bố bổ nhiệm Phó Tổng giám đôc (Xin vui lòng xem file đính kèm)

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 (Xin vui lòng download)


Công bố thông tin bổ sung nguời nội bộ

Công ty Cổ phần bóng đèn Điện Quang công bố thông tin bổ sung người nội bộ (Xin vui lòng xem file đính kèm)

Gia hạn công bố báo cáo tài chính 2018

Gia hạn công bố báo cáo tài chính 2018 ngày 05/01

Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu

Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu ngày 05/01/2018


TOP