Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Tài liệu đại hội cổ đông công ty cổ phần bóng đèn điện quang.

Thông báo chấm dứt tư cách người nội bộ

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang thông báo về việc chấm dứt tư cách người nội bộ

Thông báo nghị quyết hội đồng quản trị trả cổ tức đợt 3 năm 2016

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang thông báo và nghị quyết hội đồng quản trị trả cổ tức đợt 3 năm 2016


Trả cổ tức đợt 3 - 2016

Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang trả cổ tức đợt 3 năm 2016

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thương niên Công ty CP Bóng đèn Điện Quang ngày 29/4/2017

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thương niên Công ty CP Bóng đèn Điện Quang ngày 29/4/2017

Thư mời tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Thư mời tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2017


CBTT Nghị quyết HDQT thông qua các nội dung làm việc tại ĐHĐCĐ 2017

CBTT Nghị quyết HDQT thông qua các nội dung làm việc tại ĐHĐCĐ 2017

DQC:Điện Quang thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chốt ngày tổ chức đại hội cổ đông và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chốt ngày tổ chức đại hội cổ đông và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết


DQC: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 như sau:

DQC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền của  Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (mã CK: DQC) như sau:

Giải Trình KQKD trước và sau soát xét 6 tháng và Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ 6 tháng

Giải Trình KQKD trước & sau soát xét 6 tháng và Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ 6 tháng


TOP