Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018

Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018 

Công bố thông tin về việc góp vốn thành lập công ty

 Công bố thông tin về việc góp vốn thành lập công ty 


Công bố thông tin Biên bản bầu Ban kiểm soát Công ty CP Bóng đèn Điện Quang nhiệm kỳ 2018-2022

 Công bố thông tin Biên bản bầu Ban kiểm soát Công ty CP Bóng đèn Điện Quang nhiệm kỳ 2018-2022

Công bố thông tin về việc góp vốn thành lập công ty

 Công bố thông tin về việc góp vốn thành lập công ty

Nghị quyết, biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

 Nghị quyết, biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 


Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ

 Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang

Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2018 và trả cổ tức đợt 2 năm 2017

Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2018 và trả cổ tức đợt 2 năm 2017


Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2018 và trả cổ tức đợt 2 năm 2017

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2018 và trả cổ tức đợt 2 năm 2017

Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang công bố bổ nhiệm Phó Tổng giám đôc (Xin vui lòng xem file đính kèm)

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 (Xin vui lòng download)


TOP