Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Tài liệu đại hội cổ đông công ty cổ phần bóng đèn điện quang.

Công bố thông tin Nghị quyết điều chỉnh phương bán mua cổ phiếu quỹ

Công bố thông tin Nghị quyết điều chỉnh phương bán mua cổ phiếu quỹ ngày 16/11/2017

Công bố thông tin về việc mua cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang công bố thông tin về việc mua cổ phiếu quỹ


Thông báo thay đổi người nội bộ (1-9-2017)

Công ty cổ phần điện quang công bố thay đổi người nội bộ

Báo cáo tình hình quản trị DQC 6 tháng đầu năm

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang báo cáo tình hình quản trị DQC 6 tháng đầu năm

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử ủy ban chứng khoán nhà nước

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang thông báo về việc công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử ủy ban chứng khoán nhà nước 


Thông báo chấm dứt tư cách người nội bộ

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang thông báo về việc chấm dứt tư cách người nội bộ

Thông báo nghị quyết hội đồng quản trị trả cổ tức đợt 3 năm 2016

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang thông báo và nghị quyết hội đồng quản trị trả cổ tức đợt 3 năm 2016

Trả cổ tức đợt 3 - 2016

Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang trả cổ tức đợt 3 năm 2016


Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thương niên Công ty CP Bóng đèn Điện Quang ngày 29/4/2017

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thương niên Công ty CP Bóng đèn Điện Quang ngày 29/4/2017

Thư mời tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Thư mời tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2017

CBTT Nghị quyết HDQT thông qua các nội dung làm việc tại ĐHĐCĐ 2017

CBTT Nghị quyết HDQT thông qua các nội dung làm việc tại ĐHĐCĐ 2017


TOP