Công bố thông tin tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017

Công bố thông tin tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 ngày 04/01/2018

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 ngày 04/01/2018

Công bố thông tin về việc thông qua giao dịch với người có liên quan; Tăng vốn điều lệ Công ty liên kết

Công bố thông tin về việc thông qua giao dịch với người có liên quan; Tăng vốn điều lệ Công ty liên kết ngày 28/12/2017


Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Tài liệu đại hội cổ đông công ty cổ phần bóng đèn điện quang.

Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu

Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu ngày 05/01/2018

Điện Quang công bố thông tin về giao dịch mua lại cổ phiếu

Điện Quang công bố thông tin về giao dịch mua lại cổ phiếu ngày 23/11/2017


Công bố thông tin Nghị quyết điều chỉnh phương bán mua cổ phiếu quỹ

Công bố thông tin Nghị quyết điều chỉnh phương bán mua cổ phiếu quỹ ngày 16/11/2017

Công bố thông tin về việc mua cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang công bố thông tin về việc mua cổ phiếu quỹ

Thông báo thay đổi người nội bộ (1-9-2017)

Công ty cổ phần điện quang công bố thay đổi người nội bộ


Báo cáo tình hình quản trị DQC 6 tháng đầu năm

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang báo cáo tình hình quản trị DQC 6 tháng đầu năm

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử ủy ban chứng khoán nhà nước

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang thông báo về việc công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử ủy ban chứng khoán nhà nước 

Thông báo chấm dứt tư cách người nội bộ

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang thông báo về việc chấm dứt tư cách người nội bộ


TOP