Công bố tình hình công nợ CUBA

Công nợ phải thu tại thời điểm 31/12/2007: 1.146 tỷ đồng. Trong đó, công nợ của khách hàng Cuba (theo số liệu của báo cáo kiểm toán): 1.122 tỷ đồng.

 

Công nợ phải thu tại thời điểm 30/04/2008: 892 tỷ đồng. Trong đó, công nợ của khách hàng Cuba đến thời điểm 30/04/2008 là 850 tỷ đồng, trong đó tháng 01/2008 Công ty xuất lô hàng còn lại của năm 2007 với giá trị là 32 tỷ đồng (sẽ được thanh toán vào tháng 01/2009). Như vậy, tính từ ngày 01/01/2008 đến thời điểm 30/04/2008, khách hàng Cuba đã thanh toán cho Công ty tổng cộng là 304 tỷ đồng tương đương với số tiền gần 19 triệu USD.

Trên đây là một số thông tin liên quan đến việc thanh toán khoản công nợ phải thu lớn của Điện Quang, kính thông báo đến Sở Giao dịch Chứng khoán để thông báo đến quý nhà đầu tư và các cổ đông.

TOP