Báo cáo tài chính quý 2-2016 Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang (DQC)

 Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang Công bố Báo cáo tài chính Quý 2-2016 

 

 

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2-2016 Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang (DQC)

 Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang Công bố Báo cáo tài chính hợp nhât Quý 2-2016 

 

 


Giải trình báo cáo tài chính Quý 1 năm 2016

Giải trình báo cáo tài chính Quý 1 năm 2016 

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2016

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016 

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 1 năm 2016

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 1 năm 2016 


TOP