Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang thông báo báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017

Báo cáo tài chính 6 tháng đã kiểm toán 2017

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang gửi báo cáo tài chính 6 tháng đã kiểm toán 2017


Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang thông báo báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất & báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang thông báo báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính của Công ty mẹ quý 1 năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2016

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang thông báo báo cáo tài chính năm 2016


TOP