Hotline 19001257
0
Tư vấn tận tình 1900 1257

Chính sách xử lý dữ liệu cá nhân

Quy định về xử lý dữ liệu cá nhân (“quy định”) này được Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang (Sau đây gọi tắt là “Tập Đoàn Điện Quang”) công bố trên website www.dienquang.com của TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG nhằm thông báo, giải thích cho khách hàng, khách hàng tiềm năng, đối tác cá nhân, ứng viên, nhân viên và bất kỳ cá nhân nào đã hoặc sẽ có Dữ Liệu Cá Nhân được xử lý bởi TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG(“Chủ Thể Dữ Liệu”) hiểu rõ về loại Dữ Liệu Cá Nhân được xử lý, quyền và nghĩa vụ của Chủ Thể Dữ Liệu, mục đích, cách thức và các nội dung khác liên quan đến việc TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG xử lý Dữ Liệu Cá Nhân. Khi Chủ Thể Dữ Liệu đồng ý với Quy Định thông qua bất kỳ phương thức nào theo quy định của TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG từng thời kỳ, nội dung đồng ý và Quy Định sẽ tạo thành một thỏa thuận có giá trị pháp lý giữa Chủ Thể Dữ Liệu và TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG liên quan đến việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân.

Chủ Thể Dữ Liệu cần đọc kỹ và thường xuyên kiểm tra Quy Định được công bố trên website  www.dienquang.com của TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG để cập nhật bất kỳ thay đổi nào của tài liệu này từng thời kỳ.

I. DỮ LIỆU CÁ NHÂN

1. Dữ liệu cá nhân là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm. 

Dữ liệu cá nhân cơ bản bao gồm:

a) Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);

b) Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;

c) Giới tính;

d) Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;

đ) Quốc tịch;

e) Hình ảnh của cá nhân;

g) Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế;

h) Tình trạng hôn nhân;

i) Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);

k) Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng;

l) Các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể không thuộc Dữ liệu cá nhân nhạy cảm theo quy định.

Dữ liệu cá nhân nhạy cảm là dữ liệu cá nhân gắn liền với quyền riêng tư của cá nhân mà khi bị xâm phạm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân gồm:

a) Quan điểm ​​chính trị, quan điểm tôn giáo;

b) Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu;

c) Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc;

d) Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân;

đ) Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân;

e) Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân;

g) Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật;

h) Thông tin ngân hàng của khách hàng, gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;

i) Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị;

k) Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.

2. Chủ thể dữ liệu là cá nhân được dữ liệu cá nhân phản ánh.

II. CÁCH THỨC VÀ THỜI GIAN XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Bắt đầu từ thời điểm Chủ Thể Dữ Liệu cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG và/hoặc TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG thu thập Dữ Liệu Cá Nhân, cho đến khi Chủ Thể Dữ Liệu và TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG có thỏa thuận khác hoặc quy định pháp luật yêu cầu khác, TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG xử lý Dữ Liệu Cá Nhân thông qua một hoặc nhiều hoạt động tác động tới Dữ Liệu Cá Nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy Dữ Liệu Cá Nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG (bao gồm cả bên xử lý dữ liệu được TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG sử dụng) có thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân qua các kênh tương tác với Chủ Thể Dữ Liệu như:

 • TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG gặp trực tiếp Chủ Thể Dữ Liệu;
 • TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG trao đổi với Chủ Thể Dữ Liệu qua điện thoại, bất kể có tính năng ghi âm hoặc không;
 • Chủ Thể Dữ Liệu truy cập và/hoặc sử dụng bất kỳ tính năng nào của trang thông tin điện tử của TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG và các trang liên kết của trang thông tin điện tử này;
 • Chủ Thể Dữ Liệu tiếp cận, thương thảo, trao đổi thông tin, đặt mua hàng hóa trên các nền tảng bán hàng của Tập Đoàn Điện Quang, như website, phần mềm, trang ;
 • Chủ Thể Dữ Liệu cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân trong các đơn đăng ký, văn bản gửi cho TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG, bất kể bằng văn bản giấy hay thông điệp dữ liệu;
 • Chủ Thể Dữ Liệu tương tác với TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG qua tin nhắn, thư điện tử, tham gia vào các trang mạng xã hội, nền tảng trực tuyến, nền tảng hỗ trợ nộp đơn ứng tuyển, nền tảng quản lý hoặc bất kỳ kênh thông tin, phương thức nào khác.

Ngoài ra, TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG có thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân qua nhiều nguồn khác như:

 • Hệ thống camera giám sát, ghi âm hoặc bất kỳ phương tiện nào khác đặt tại trụ sở chính, chi nhánh, điểm giới thiệu dịch vụ của TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG;
 • Các nguồn công khai có sẵn, tổ chức được phép, cơ quan có thẩm quyền;
 • Bên thứ ba khác đảm bảo đã có sự đồng ý của Chủ Thể Dữ Liệu và/hoặc tuân thủ quy định pháp luật;
 • Các nguồn khác mà việc thu thập thông tin được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.

TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG xử lý Dữ Liệu Cá Nhân phù hợp quy định pháp luật, Quy Định này và các thỏa thuận khác (nếu có) giữa Chủ Thể Dữ Liệu và TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG.

TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG thực hiện tất cả các biện pháp, phương thức hợp lý và phù hợp quy định pháp luật để thực hiện và duy trì cam kết bảo vệ, bảo đảm an toàn, bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân.

Trong phạm vi pháp luật cho phép, TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG có thể lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân tại bất cứ địa điểm nào, kể cả trên giải pháp lưu trữ điện toán đám mây. TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành các mục đích xử lý Dữ Liệu Cá Nhân được nêu tại Quy Định này, trừ trường hợp thời gian lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân lâu hơn theo quy định pháp luật, quy định của TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG hoặc theo thỏa thuận giữa Chủ Thể Dữ Liệu và TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG.

Nhằm đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của Dữ Liệu Cá Nhân, TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG chủ động điều chỉnh, cập nhật Dữ Liệu Cá Nhân khi phát hiện sai sót, thay đổi hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không cần thông báo hay nhận được sự chấp thuận của Chủ Thể Dữ Liệu.

III. MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Mục đích TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG xử lý Dữ Liệu Cá Nhân tùy thuộc mối quan hệ giữa TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG và Chủ Thể Dữ Liệu, bao gồm nhưng không giới hạn:

 1. i. Nhận biết khách hàng, thu thập, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng theo quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền;Kiểm tra điều kiện, các thông tin Chủ Thể Dữ Liệu như xác định thông tin cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho Chủ Thể Dữ Liệu.
 2.  
 3. ii. Kiểm tra, xác minh quá trình làm việc và học tập, tình trạng sức khỏe và mọi yêu cầu khác Chủ Thể Dữ Liệu phải đáp ứng theo yêu cầu tuyển dụng và quản lý nhân sự của TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG
 4.  
 5. iii. Thực hiện bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào của TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG và/hoặc Chủ Thể Dữ Liệu theo thỏa thuận tương ứng giữa TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG và Chủ Thể Dữ Liệu và/hoặc quy định pháp luật, bao gồm cả quyền thu hồi nợ của TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG;
 6.  
 7. iv. Giải quyết các yêu cầu, khiếu nại, tranh chấp của Chủ Thể Dữ Liệu;
 8.  
 9. v. Thực hiện các hoạt động nghiên cứu, cung cấp, vận hành, xử lý và quản lý các sản phẩm, dịch vụ của TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG, bao gồm cả nghiên cứu, đánh giá và phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới, phát triển công nghệ liên quan đến hoạt động của TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG;
 10.  
 11. iv. Liên hệ, trao đổi với Chủ Thể Dữ Liệu về tất cả các nội dung liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG, thỏa thuận, quan hệ giữa Chủ Thể Dữ Liệu và TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG và nội dung Quy Định;
 12.  
 13. vii. Tuyển dụng, quảng bá thương hiệu tuyển dụng; bố trí, quản lý, điều hành, giám sát lao động, khen thưởng, xử lý vi phạm kỷ luật lao động và giải quyết tranh chấp lao động;
 14.  
 15. viii. Tiếp thị, chăm sóc khách hàng, bao gồm thông tin, chào bán đến Chủ Thể Dữ Liệu các sản phẩm, dịch vụ mới, các thông tin quảng cáo, khuyến mại… của TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG để Chủ Thể Dữ Liệu có được thông tin và cơ hội sử dụng các sản phẩm, dịch vụ này, thực hiện các hoạt động, chương trình chăm sóc khách hàng; đối chiếu và thu thập thông tin công cộng của Chủ Thể Dữ Liệu trên các trang mạng xã hội;
 16.  
 17. ix. Cung cấp cho Chủ Thể Dữ Liệu quyền truy cập, sử dụng và các hỗ trợ khác liên quan đến trang thông tin điện tử, Ứng dụng TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG, các trang mạng xã hội, nền tảng hỗ trợ đề nghị và ký hợp đồng, nền tảng quản lý hoặc bất kỳ kênh thông tin, phương thức nào khác mà TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG sử dụng để tương tác với Chủ Thể Dữ Liệu; thực hiện việc vận hành, quản lý, phân tích, đánh giá và các cải thiện liên quan;
 18.  
 19. x. Lập, gửi báo cáo, cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức khác được phép hoạt động thông tin Chủ thể Dữ Liệu theo quy định pháp luật.
 20.  
 21. xi. Đánh giá, quản lý rủi ro; phát hiện, điều tra, ngăn chặn hành vi gian lận, lừa đảo, tội phạm hình sự;
 22.  
 23. xii. Kiểm tra, kiểm toán;
 24.  
 25. xiii. Để thiết lập, quản lý, duy trì mối quan hệ hợp tác của TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG với Chủ Thể Dữ Liệu, hiểu rõ hơn nhu cầu đầu tư, hợp tác kinh doanh trong hiện tại, tương lai của Chủ Thể Dữ Liệu với TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG;
 26.  
 27. xiv. Giám sát, đảm bảo, bảo vệ an ninh công cộng, an toàn, ngăn chặn, giảm thiểu mối đe doạ đối với tính mạng, sức khỏe, tài sản và lợi ích của TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG và của Chủ Thể Dữ Liệu;
 28.  
 29. xv. Kiểm tra, giám sát quá trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Chủ Thể Dữ Liệu thông qua các biện pháp nghiệp vụ như liên lạc, trao đổi thông tin với khách hàng, những người trong gia đình của khách hàng (bao gồm (a) thành viên gia đình, người thân thích, những người cùng dòng máu về trực hệ khác theo quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình, và (b) các trường hợp khác do TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG xác định hợp lý theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG) kể cả khi khách hàng không cung cấp thông tin những người trong gia đình này cho TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG nhưng TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG có cơ sở xác định dựa trên Dữ Liệu Cá Nhân của Chủ Thể Dữ Liệu và/hoặc Người Có Liên Quan mà TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANGnhận được tại bất kỳ thời điểm nào thông qua bất kỳ nguồn hợp pháp nào;
 30.  
 31. xiv. Thực hiện, bảo vệ bất kỳ quyền lợi nào của TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG theo quy định pháp luật;
 32.  
 33. xvii. Cập nhật, cải thiện tính chính xác và đầy đủ của Dữ Liệu Cá Nhân được xử lý;
 34.  
 35. xix. Tuân thủ các chính sách nội bộ của TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG và/hoặc các quy định pháp luật hiện hành và/hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 36.  
 37. xx. Cho các mục đích hợp lý khác có liên quan đến những mục đích được nêu trên và/hoặc được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép và/hoặc được sự đồng ý của Chủ Thể Dữ Liệu.
IV. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU

Nhằm thực hiện các mục đích xử lý Dữ Liệu Cá Nhân, TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân cho các tổ chức, cá nhân có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn:

 1. Đối tác/nhà cung cấp là bên môi giới, bên bảo hiểm, bên cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu, dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ kiểm toán, dịch vụ pháp lý, dịch vụ thu hộ/dịch vụ trung gian thanh toán, dịch vụ giao hàng và các dịch vụ khác có liên quan đến, hoặc để hỗ trợ cho việc vận hành hoạt động kinh doanh và quản lý nhân sự của TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG;
 2. Các bên có liên quan đến mối quan hệ hợp tác, việc làm, tuyển dụng và quản lý lao động giữa TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG và Chủ Thể Dữ Liệu theo xác định của TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG;
 3. Các bên nhận chuyển giao, chuyển nhượng hay bên kế thừa các quyền và nghĩa vụ của TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG trong mối quan hệ giữa TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANGvà Chủ Thể Dữ Liệu;
 4. Các bên thứ ba khác theo thỏa thuận khác giữa Chủ Thể Dữ Liệu và TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành;
 5. Các cá nhân, cơ quan có thẩm quyền hoặc bên thứ ba mà TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG có nghĩa vụ hoặc được quyền tiết lộ theo quy định pháp luật hoặc hợp đồng, thỏa thuận giữa TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG và bên thứ ba.
V. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ THỂ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chủ Thể Dữ Liệu có đầy đủ các quyền liên quan phù hợp quy định pháp luật, bao gồm:

1. Quyền được biết: Chủ Thể Dữ Liệu được biết về hoạt động xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Thông qua Quy Định này, TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG đảm bảo thông báo cho Chủ Thể Dữ Liệu đầy đủ nội dung liên quan đến việc TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Chủ Thể Dữ Liệu theo quy định pháp luật.

2. Quyền đồng ý: Sau khi đọc, hiểu rõ mọi nội dung của Quy Định này, Chủ Thể Dữ Liệu có quyền đồng ý hoặc không đồng ý cho TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Chủ Thể Dữ Liệu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Trong trường hợp đồng ý, Chủ Thể Dữ Liệu thể hiện sự đồng ý với Quy Định này thông qua bất kỳ phương thức nào theo quy định của TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG từng thời kỳ và phù hợp quy định pháp luật. Nội dung đồng ý và Quy Định này sẽ tạo thành một thỏa thuận có giá trị pháp lý giữa Chủ Thể Dữ Liệu và TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG .

Bằng việc đồng ý Quy Định này, Chủ Thể Dữ Liệu xác nhận rằng: Tại thời điểm thể hiện sự đồng ý với Quy Định, Chủ Thể Dữ Liệu đã hiểu rõ (i) loại Dữ Liệu Cá Nhân được xử lý; (ii) mục đích xử lý Dữ Liệu Cá Nhân; (iii) tổ chức, cá nhân được xử lý Dữ Liệu Cá Nhân; (iv) các quyền, nghĩa vụ của Chủ Thể Dữ Liệu. TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG không cần gửi thêm bất kỳ thông báo nào đến Chủ Thể Dữ Liệu khi tiến hành một hoặc nhiều hoạt động xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Chủ Thể Dữ Liệu trong tương lai. Trong mọi trường hợp, sự đồng ý của Chủ Thể Dữ Liệu được áp dụng đối với tất cả các hoạt động trong quy trình xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG.

1. Quyền truy cập, chỉnh sửa, xóa Dữ Liệu Cá Nhân, hạn chế, phản đối việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân: Chủ Thể Dữ Liệu có quyền yêu cầu TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG cấp quyền truy cập để xem, chỉnh sửa, xóa Dữ Liệu Cá Nhân của mình, yêu cầu TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG hạn chế xử lý hoặc phản đối việc TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG có quyền từ chối yêu cầu của Chủ Thể Dữ Liệu hoặc yêu cầu Chủ Thể Dữ Liệu cung cấp thêm các thông tin, căn cứ liên quan trong một số trường hợp nhất định phù hợp quy định pháp luật. Nếu chấp nhận yêu cầu của Chủ Thể Dữ Liệu, TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG sẽ thực hiện yêu cầu trong thời hạn phù hợp quy định pháp luật. Thủ tục yêu cầu và giải quyết yêu cầu của Chủ Thể Dữ Liệu được thực hiện theo quy định của TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG từng thời kỳ.

2. Quyền rút lại sự đồng ý: Chủ Thể Dữ Liệu có quyền rút lại sự đồng ý của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Việc rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân đã được Chủ Thể Dữ Liệu đồng ý trước khi rút lại sự đồng ý. TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG có quyền từ chối yêu cầu rút lại sự đồng ý của Chủ Thể Dữ Liệu trong một số trường hợp nhất định phù hợp quy định pháp luật. Thủ tục rút lại sự đồng ý được thực hiện theo quy định của TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG từng thời kỳ.

Khi Chủ Thể Dữ Liệu rút lại sự đồng ý, TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG có toàn quyền chấm dứt cung cấp sản phẩm, dịch vụ của TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG cho Chủ Thể Dữ Liệu và/hoặc chấm dứt quan hệ giữa TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG và Chủ Thể Dữ Liệu và không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với Chủ Thể Dữ Liệu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại, tự bảo vệ: Chủ Thể Dữ Liệu thực hiện theo quy định pháp luật.

Chủ Thể Dữ Liệu có các nghĩa vụ sau:

 1. Cung cấp đầy đủ, chính xác Dữ Liệu Cá Nhân cho TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG ;
 2. Chủ động thực hiện quyền yêu cầu chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân ngay khi phát hiện Dữ Liệu Cá Nhân không chính xác;
 3. Tự thực hiện các biện pháp bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân, hạn chế thiệt hại và liên hệ ngay với TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG khi phát hiện hoặc nghi ngờ Dữ Liệu Cá Nhân bị truy cập, sử dụng, tiết lộ, thất thoát, can thiệp hay chiếm đoạt trái phép; (iv) Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.
VI. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Trường hợp Chủ Thể Dữ Liệu cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của một Chủ Thể Dữ Liệu khác bất kỳ cho TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG (“Người Có Liên Quan”), Chủ Thể Dữ Liệu đóng vai trò là bên kiểm soát dữ liệu cá nhân/bên kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân (tùy theo thỏa thuận giữa Chủ Thể Dữ Liệu và Người Có Liên Quan), TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG đóng vai trò là bên xử lý dữ liệu cá nhân. Quy Định này là thỏa thuận về xử lý dữ liệu của Người Có Liên Quan giữa Chủ Thể Dữ Liệu (bên kiểm soát dữ liệu cá nhân/bên kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân) và TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG (bên xử lý dữ liệu cá nhân).

Theo đó, Chủ Thể Dữ Liệu cam kết và đảm bảo TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG có đầy đủ quyền xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Người Có Liên Quan như Dữ Liệu Cá Nhân của chính Chủ Thể Dữ Liệu.

Trong trường hợp này, Chủ Thể Dữ Liệu xác nhận và đồng ý rằng:

 1. Chủ Thể Dữ Liệu luôn thực hiện đầy đủ trách nhiệm của bên kiểm soát dữ liệu cá nhân/bên kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân đối với Người Có Liên Quan theo quy định pháp luật;
 2. Trước khi cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của Người Có Liên Quan cho TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG, Chủ Thể Dữ Liệu đã thông báo cho mỗi Người Có Liên Quan về việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của họ và có được sự đồng ý của mỗi Người Có Liên Quan về việc cho phép Chủ Thể Dữ Liệu cung cấp, cho phép TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của họ như Dữ Liệu Cá Nhân của chính Chủ Thể Dữ Liệu theo quy định pháp luật và Quy Định này, đặc biệt là đồng ý các mục đích xử lý Dữ Liệu Cá Nhân nêu tại Mục III Quy Định. Chủ Thể Dữ Liệu có nghĩa vụ cung cấp cho TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG bằng chứng chứng minh Chủ Thể Dữ Liệu đã thông báo cho mỗi Người Có Liên Quan về việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của mỗi Người Có Liên Quan và sự đồng ý của mỗi Người Có Liên Quan vào bất kỳ thời điểm nào theo yêu cầu của TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG ;
 3. Chủ Thể Dữ Liệu có nghĩa vụ thông báo cho Người Có Liên Quan về Quy Định này từng thời kỳ và chịu mọi trách nhiệm nếu Người Có Liên Quan có yêu cầu, khiếu nại liên quan;
 4. Trường hợp Người Có Liên Quan rút lại sự đồng ý cho phép TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG là bên xử lý dữ liệu cá nhân, Chủ Thể Dữ Liệu phải thông báo ngay cho TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG trong vòng 24h (hai mươi bốn giờ) kể từ thời điểm Người Có Liên Quan rút lại sự đồng ý để TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG chấm dứt việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Người Có Liên Quan;
 5. Chủ Thể Dữ Liệu chịu mọi trách nhiệm liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân của Người Có Liên Quan và giữ cho TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG không phải chịu ảnh hưởng bất lợi nào từ việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Người Có Liên Quan. Nếu Chủ Thể Dữ Liệu vi phạm cam kết tại Quy Định này và/hoặc vi phạm quy định pháp luật gây thiệt hại cho TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG, Chủ Thể Dữ Liệu cam kết bồi thường thiệt hại cho TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG theo quy định pháp luật.
VII. TUYÊN BỐ VÀ KHÔNG ĐẢM BẢO

TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG là bên kiểm soát và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân hoặc bên xử lý Dữ Liệu Cá Nhân (tùy trường hợp) theo Quy Định này và quy định pháp luật.

Để việc bảo vệ, bảo đảm an toàn, bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân được hiệu quả, bên cạnh những biện pháp, phương thức do TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG triển khai, sự hợp tác của Chủ Thể Dữ Liệu là yêu cầu cần thiết. TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG khuyến cáo Chủ Thể Dữ Liệu chủ động thực hiện các hành động nhằm bảo vệ, bảo đảm an toàn, bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân của chính mình và của Người Có Liên Quan, theo yêu cầu của TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG và/hoặc theo quy định pháp luật. TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG không chịu trách nhiệm nếu Dữ Liệu Cá Nhân bị tiết lộ, thất thoát hoặc bị can thiệp trái phép không do lỗi của TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG .

TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG không đảm bảo mức độ chính xác tuyệt đối của Dữ Liệu Cá Nhân hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do Dữ Liệu Cá Nhân không chính xác.

TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan nếu xảy ra các sự kiện bất khả kháng làm gián đoạn, trì trệ, ảnh hưởng đến việc TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG xử lý Dữ Liệu Cá Nhân.

VIII. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Dữ Liệu Cá Nhân tại Quy Định này bao gồm cả Dữ Liệu Cá Nhân của Chủ Thể Dữ Liệu và Người Có Liên Quan.

Quy Định có giá trị pháp lý và ràng buộc đối với Chủ Thể Dữ Liệu và Người Có Liên Quan. Quy Định này được xem là bổ sung và không ảnh hưởng đến các quyền khác về thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý dữ liệu của TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG. Trường hợp Chủ Thể Dữ Liệu đã đồng ý để TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG thực hiện thu thập, xử lý, cung cấp, tiết lộ thông tin của Chủ Thể Dữ Liệu, bao gồm cả thông tin của Người Có Liên Quan, trước ngày TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG công bố Quy Định này, thì sự đồng ý của Chủ Thể Dữ Liệu đương nhiên áp dụng theo Quy Định này mà không cần thêm sự xác nhận đồng ý của Chủ Thể Dữ Liệu.

TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG có quyền điều chỉnh, bổ sung Quy Định này bất kỳ lúc nào và công bố trên website wwww.dienquang.com  của TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG. Việc Chủ Thể Dữ Liệu tiếp tục sử dụng sản phẩm, dịch vụ của TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG và/hoặc duy trì quan hệ, tương tác, trao đổi với TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG được coi là chấp nhận Quy Định cùng toàn bộ nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan. Quy Định sửa đổi, bổ sung có hiệu lực đối với Chủ Thể Dữ Liệu và Người Có Liên Quan từ ngày được TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG ghi rõ trong Quy Định.


bài viết liên quan

Thông Báo Nhận Đơn Ứng Tuyển Học Bổng Thắp Sáng Ước Mơ 2024

Thông Báo Nhận Đơn Ứng Tuyển Học Bổng Thắp Sáng Ước Mơ 2024

Điện Quang hiểu rằng học sinh/sinh viên là "chủ nhân" tương lai của đất nước. Họ chính là những người sẽ tiếp quản và phát triển đất nước trong tương...

Chi tiết
Chung Tay Góp Học Bổng - Thắp Sáng Ước Mơ

Chung Tay Góp Học Bổng - Thắp Sáng Ước Mơ

Trẻ em như búp trên cành,Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan"Trẻ em là những bông hoa tươi tắn, là ước mơ và hy vọng của đất nước....

Chi tiết
Gói bảo hiểm 20 tỷ đồng - An tâm sử dụng sản phẩm Điện Quang

Gói bảo hiểm 20 tỷ đồng - An tâm sử dụng sản phẩm Điện Quang

Chương trình đền bù cho khách hàng theo gói bảo hiểm 20 tỷ nhằm đảm bảo sự an tâm và bảo vệ khách hàng trong trường hợp xảy ra rủi...

Chi tiết